Kamera İzleme ve Kayıt Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu
March 28, 2023
Çerez Politikası
March 28, 2023

Kamera İzleme ve Kayıt Aydınlatma Metni

PROVISION BİLGİ İŞLEM SAN. Ve TİC. A.Ş.

Kamera İzleme ve Kayıt Politikası

 

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Kamera İzleme ve Kayıt Politikası, Provision Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şirket yerleşkesinde ve/veya aşağıdaki uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

 

 1. TANIMLAR
 • CCTV: Kameralar aracılığıyla alınan görüntünün belirli bir konuma iletildiği sisteme verilen isimdir.
 • Kişisel Veri: Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder.
 • KVKK: 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

 1. UYGULAMA
  • KONTROL AMAÇLARI

 GENEL KURAL VE ESASLAR

(1) Şirket tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirket internet sitesinde işbu politika yayımlanmalı (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmalıdır (yerinde aydınlatma).

(2) Kamera kayıt sistemini kuran ve görüntü erişim hakkı bulunan güvenlik firması/firmalarıyla, Kişisel Veri Muhafaza Protokolü imzalanmalıdır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca menfaati olan ve sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmalıdır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmelidir.

(3) Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. Kamera kayıtları, sadece yetkili personelin erişiminin olduğu, güvenli alanlarda kaydedilmeli ve muhafaza edilmelidir.

(4) Kamera kayıtlarının amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması temin edilmeli; bu ilkelere uygun olarak, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmalıdır. Bu doğrultuda, sadece stratejik olarak önemli alanlara, kural olarak giriş ve çıkış alanlarına koyulduğu temin edilmelidir.

 (5) Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, ibadet alanları, tuvaletler ve benzeri alanlar) izlemeye tabi tutulmamalıdır.

(6) Kameraların, sadece amaçlanan alanlardan kayıt aldığı kontrol edilmelidir. Kameralar, amacı dışında bir alana veya bir kişiye odaklanmamalıdır.

(7) Kayıt yapılan alanlarda, aşağıda örnek görselin yer aldığı uyarının görünür yerlerde asılması zorunludur.

(8) Kamera kayıtları, sadece aydınlatma metninde belirtilen koşullarda üçüncü kişilerle aktarılmalıdır. Kayıtlar, internet ortamında paylaşılmamalı, yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı talepler haricinde basın veya başka üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Her türlü paylaşım mutlaka tutanak altına alınmalı ve bu tutanaklar sistematik şekilde arşivlenmelidir. Kamera kayıtları paylaşılırken:

 1. Paylaşım amacı,
 2. Paylaşılan görüntünün tarihi, zamanı, konumu ve ilgili diğer bilgiler,
 3. Görüntülerin paylaşılması anında hazır bulunanların isimleri,
 4. Görüntülerde talepte bulunan ilgili kişi dışındakilerin görünmesini önlemek amacıyla, görüntünün montajlanıp montajlanmadığı gibi bilgiler tutanağa girilmelidir.

(9) Kameralar, hiçbir hal ve şartta ses kaydı yapmamalıdır.

(10) Kameralar, günün 24 saati ve 7 gün boyunca sürekli olarak kayıt yapmalıdır. Sadece hareket sensörüne göre kayıt alındığı durumlarda, bu durum aydınlatma metninde açıkça belirtilmelidir.

(11) Kamera kayıtlarının belirli kalitede görüntü kaydı yapması temin edilmelidir.

Örnek Kamera İzleme ve Kayıt Aydınlatma Uyarısı

KVKKamera 

 

KAMERA İZLEME VE KAYIT AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Kamera İzleme ve Kayıt Aydınlatma Metni, Provision Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Provision ve/veya Şirket) şirket yerleşkesinde ve/veya kamera uyarı levhalarının bulunduğu alanlarda kamera gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmek amaçlı hazırlanmıştır.

(1) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Provision Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

(2) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kamera gözetim sistemi; bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir. Bu veriler, KVK Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Daire Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuatlara dayalı olarak işlenmektedir.

(3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıdaki açıklamanıza konu olan kişisel veriler aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması,
 • Şirket yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi,
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yangın ve benzeri afetleri önlenmesi,
 • Şirket yerleşkesinin bulunduğu alanların yönetimi,
 • İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması.

 (4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamera kayıtları, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak iş ortakları, tedarikçileri ve hissedarı ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

 • Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten şirket ile paylaşılması;
 • Verilerin yönetilmesi ve saklanması için yetkilendirilmiş dış sağlayıcılar;
 • Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması;
 • Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanları ile paylaşılması;
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği haller.

Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı ise aşağıdaki gibidir:

 • Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda polis, savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması
 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurumlarla paylaşılması.

(4) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 

Veri Tipi Saklama Süresi Hukuki Dayanağı
Kamera Kayıtları 90 gün Şirket Yerleşkesinin Güvenliğin Sağlanması

 

(5) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İşleyeceğimiz bu verilere ilişkin her türlü bilgiye kvkk@provisionpay.com ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

1. ROLLER ve YETKİLER
6.1.Kamera Görüntülerini İzleyebilecek Yetkililer
Bilgi Teknolojileri Müdürü : Şirket Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, İş yeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması,
Bilgi Teknolojileri Altyapı Uzmanı : Şirket Güvenliğinin sağlanması…

Scroll Up